středa, 09 červenec 2014 12:56

Tisková zpráva k materiálu s názvem Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013

Napsal(a)

Tisková zpráva č. 19  

Usnesením vlády České republiky č. 153 ze dne 12. března 2013 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014, bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. 6. 2014.
    Obdobně jako v minulých letech, i letošní „Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“ (dále jen „Zpráva“) hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa, a nově v organizacích, ve kterých orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

    Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 ke snížení jak počtu smrtelných pracovních úrazů, tak celkového počtu ostatních závažných událostí. Snížení celkového počtu pracovních úrazů vedl k dosažení nejlepšího výsledku od počátku sledování. Absolutní počet všech úrazů s pracovní neschopností více jak 3 dny v roce 2013 byl nejnižší v celé historii sledování úrazovosti v oblasti dozoru orgány státní báňské správy. Proti roku 2006 byl v roce 2013 zaznamenán pokles počtu úrazů o 54 %. Opatření Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) přijatá k prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních nehod, v oblasti plánování a výkonu kontrolní činnosti a v oblasti tvorby báňské legislativy, se projevila pozitivně a přispěla k postupnému zvyšování bezpečnosti v hornictví.
V průběhu roku 2013 došlo při činnostech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy celkem k 4 smrtelným pracovním úrazům. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles o 4 případy.
Z celkového počtu 4 smrtelných pracovních úrazů došlo ke 2 smrtelným úrazům v souvislosti s těžbou černého uhlí, 1 smrtelnému úrazu v souvislosti s povrchovým dobýváním hnědého uhlí a 1 smrtelnému úrazu při dobývání nerudních surovin povrchovým způsobem. Srovnání smrtelných pracovních úrazů podle jejich zdrojů bylo provedeno v souladu s platným NV č. 201/2010 Sb.
    V roce 2013 byl počet smrtelných úrazů při hlubinné těžbě černého uhlí o tři případy nižší než v roce 2012. Při těžbě hnědého uhlí došlo k jednomu smrtelnému úrazu, což je o jeden případ více než v roce 2012.
Zpráva se věnuje i činnosti státní báňské správy v oblasti výkonu vrchního dozoru
nad bezpečností práce a provozu, a to formou kontrolní a inspekční činnosti ČBÚ a obvodních báňských úřadů, legislativní činnosti a řízení výzkumu a vývoje.
    Na základě reformy VaV schválené usnesením vlády ČR č. 287/2008 byla ČBÚ odebrána od roku 2011 možnost poskytování dotací a průřezovým poskytovatelem dotací v oblasti bezpečnosti bylo ustanoveno Ministerstvo vnitra ČR, které však řešené úkoly zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a ne do oblasti bezpečnosti při výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zřejmě proto jsme u tohoto poskytovatele uspěli od roku 2010 pouze s jedním projektem, jehož řešení probíhalo bez gesce ČBÚ a bylo v roce 2013 ukončeno. Jednalo se o projekt s názvem „Aktualizace krizových (havarijních) plánů jednotlivých krajů pro zajištění bezpečnosti obyvatel měst a obcí ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami ve spolupráci s hasičským záchranným sborem“.
    Nově vzniklá Technologická agentura ČR postupně vyhlašuje mimo jiné i programy k řešení potřeb státní správy a pro ČBÚ se naskytla možnost uplatnit své projekty formou veřejných zakázek v rámci programu BETA s řešením od roku 2012. V průběhu roku 2013 v rámci tohoto programu pokračovalo řešení tří projektů.

 

    Legislativní činnost ČBÚ spočívala v r. 2013 v přípravě nových zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších důležitých materiálů legislativní povahy v gesci Českého báňského úřadu, a zároveň i v poskytování součinnosti jiným resortům při legislativních pracích – viz kapitola 3.4 Zprávy, konkrétně:
-    zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, připravovaný od roku 2012,
-    nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití,
-    zákon č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,
-    vyhláška č. 12/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
-    vyhláška č. 13/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.

    V průběhu roku 2013 byla připravována novelizace vyhlášky č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o prekurzorech výbušnin. Práce na tomto zákonu byly zahájeny v návaznosti na vydání Nařízení EU č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Zástupci ČBÚ rovněž spolupracovali s dalšími orgány státní správy v rámci různých pracovních skupin na přípravě nových právních předpisů a koncepčních materiálů. ČBÚ se rovněž aktivně účastnil meziresortních připomínkových řízení k návrhům právních předpisů zpracovaných jinými resorty. Výsledkem meziresortní spolupráce bylo i zpracování návrhů právních předpisů, které vyšly v roce 2013 a zasahují do oblasti horního práva. Příkladem takového právního předpisu je zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí.
    Kapitola 4. Zprávy, stručně analyzuje rizika a problémy hornictví v roce 2013 a nastiňuje zaměření činnosti SBS v roce 2014. Orgány státní báňské správy při výkonu své dozorové činnosti nadále věnují zvýšenou pozornost v organizacích vykonávající jak činnost prováděných hornickým způsobem (ražby tunelů), tak hornickou činnost, která je spojená s rizikem vzniku důlních otřesů, nahromadění a zapálení metanu anebo důlních požárů. Podobně lze očekávat problémy v plnění povinností organizací v oblasti BOZP a to v důsledku přetrvávání hospodářské recese a při používání outsourcingu.
    ČBÚ od roku 2002 pravidelně oceňuje organizace „Cenou za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon“. Tato cena se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy ČR jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Cena je zřízena ČBÚ, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba ČR, pro subjekty, které podléhají dozoru státní báňské správy. Ceny jsou udělovány v pěti, níže uvedených, kategoriích.
    
    
    
    Přehled vítězů jednotlivých kategorií soutěže „Zlatý Permon“ za rok 2013 uvádí následující tabulka:

 

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

IV. kategorie

V. kategorie

hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem

(subjekt s nejvýše
50 zaměstnanci)

OKD, a.s., Důl Darkov

Severní energetická a.s.

Sklopísek Střeleč a.s.

MND a.s.

Vápenka Vitoul s.r.o.

Číst 32199 krát