pondělí, 11 červenec 2016 08:46

K materiálu pro informaci členům vlády s názvem: „Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“

Napsal(a)

Usnesením vlády České republiky č. 1032 ze dne 14. prosince 2015 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2016 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2016 bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. června 2016.

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“ hodnotí stav bezpečnosti práce
a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa.

Pozitivní vývoj v bezpečnosti v hornictví lze spatřovat zejména v tom, že v roce 2015 došlo k 510 pracovním úrazům, což je o 91 méně než v roce 2014.

S výrazným poklesem pracovních úrazů byl zaznamenán i mírný pokles smrtelných úrazů. V roce 2015 došlo k 9 smrtelným úrazům, což je o 2 méně než v roce 2014.

Byly zaznamenány 4 smrtelné úrazy při dobývání černého uhlí, 1 smrtelný úraz při dobývání rud hlubinným způsobem, 1 smrtelný úraz při dobývání ostatních surovin povrchovým způsobem a 3 smrtelné úrazy při nakládání s výbušninami. Velký podíl na smrtelné úrazovosti mají hromadné úrazy, při kterých došlo k šesti smrtelným pracovním úrazům (3 zaměstnanci byli usmrceni po zapálení metanu a 3 zaměstnanci byli usmrceni při manipulaci s výbušninami).

Proti roku 2014 došlo z pohledu počtu všech nahlášených mimořádných událostí (49 hlášení o mimořádné události) ke snížení o 19 hlášení.

Meziroční pokles úrazů a mimořádných událostí však není trendem, ale potvrzením faktu, že hornická činnost a nakládání s výbušninami patří mezi nejrizikovější činnosti, při kterých i malé pochybení může mít fatální následky. O tom svědčí zejména nejčastější příčiny smrtelných úrazů, kterými jsou nepředvídatelné riziko práce a selhání lidského faktoru. Počet smrtelných úrazů se přiblížil v minulosti ke své minimální hodnotě a zřejmě bude, jako už několikrát v posledních letech, kolísat.

S tímto konstatováním se však nelze smířit, a proto jedním z trvalých úkolů státní báňské správy je nepolevovat v dozorové činnosti.

 

Číst 20062 krát