Výzkum a vývoj

Český báňský úřad v souladu s § 40 odst. 4 písm. g) zákona 61/1988 Sb. řídí a koordinuje vědu a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy. Výzkumné projekty jsou financované ze státních prostředků a mají nesporný přínos jak pro řídící a rozhodovací procesy, tak i pro legislativní a kontrolní činnost orgánů státní báňské správy.

Český báňský úřad uplatňuje své výzkumné potřeby v rámci programu Technologické agentury ČR-BETA 2 na období let 2017 - 2021. V realizaci nebo v přípravě jsou tyto výzkumné potřeby:

  • [TICBU0001] Výzkum složení ovzduší při HČ a ČPHZ pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů
  • [TICBU0002] Výzkum možností využití moderních technologií ražby podzemních děl, zejména silničních a železničních tunelů, metodou TBM
  • [TICBU0004] Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí a stabilitu HDD
  • [TICBU003] Výzkum potenciálu a možnosti využití produktů kamenolomu frakce 0-8 mm s ohledem na minimalizaci vlivů na ŽP.

Bližší informace naleznete zde.

 Metodický postup (*.doc) pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu „Nmet – Certifikovaná metodika“ v oblasti působnosti státní báňské správy.

Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 14:10