OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Z důvodu prevence šíření nákazy koronavirem bude periodické přezkoušení odborné způsobilosti orgány státní báňské správy prováděno až po skončení nouzového stavu, což je podmíněno včasným podáním žádosti před marným uplynutím lhůty pro přezkoušení vztahující se k příslušnému osvědčení. V případě, že by byl z tohoto důvodu překročen termín platnosti osvědčení, považuje se původní zkouška za platnou do nejbližšího možného termínu přezkoušení stanoveného po skončení nouzového stavu. O tomto termínu bude žadatel včas vyrozuměn.
Totéž platí i pro ověřování odborné způsobilosti za účelem vydání nového dokladu odborné způsobilosti (osvědčení, oprávnění), pokud žadatel neprokáže naléhavý zájem, pro který nemůže být vyřízení žádosti odloženo.