Upozornění pro hospodářské subjekty uvádějící na trh výrobky obsahující prekurzory výbušnin

Dne 4. prosince 2014 nabyl účinnosti zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin).

Na základě tohoto zákona, vydaného k realizaci nařízení EU č. 98/2013, jsou hospodářské subjekty povinny oznámit Českému báňskému úřadu každé uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení, na trh České republiky, a to včetně jeho chemického složení a obchodního názvu (§ 6 odst. 4 zákona č. 259/2014 Sb.). Tuto povinnost plní hospodářské subjekty průběžně.

Poskytnuté informace budou sloužit k vytvoření seznamu výrobků vedeného Českým báňským úřadem (§ 10 odst. 3 zákona č. 259/2014 Sb.).

Neposkytnutí informací je přestupkem, za nějž může být uložena pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

Hospodářský subjekt je povinen podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona a v souladu s požadavkem čl.5 nařízení označit výrobek obsahující prekurzory výbušnin podléhající omezení etiketou s jednotným textem. Značení výrobků jednotným způsobem v rámci EU je uvedeno samostatně v příloze (.pdf).

 Upozornění pro prodejce:

Přestože jsou přípravky obsahující určité chemikálie prodávány pro legitimní účely, mohou být zneužity pro kriminální účely a mohou být použity např. pro domácí výrobu výbušnin. K odhalení a narušení takových nezákonných činností hraje důležitou úlohu i ostražitost prodejců. Cílem těchto pokynů je pomoci zabránit trestným činům, stejně jako i plnit zákonné povinnosti. Seznamte s těmito pokyny Vaše zaměstnance, informujte je o výrobcích, jejichž prodej může vzbuzovat obavy, na co si dávat pozor, komu a co hlásit. Snažte se skladovat výrobky vzbuzující obavy tak, aby je Vaši zaměstnanci mohli snadno sledovat, např. poblíž prodejního pultu nebo pokladny, je-li to možné.

 Oznamovací povinnost

V souladu s nařízením EU 98/2013 a zákonem č. 259/2014 Sb. platí povinnost prodejců hlásit kontaktnímu místu podezřelé transakce (nákupy apod.) a významné ztráty nebo krádeže výrobků obsahujících chemické látky považované za prekurzory výbušnin, uvedené v následující tabulce: 

chemická látka

mezní dolní koncentrace

může být v těchto výrobcích

peroxid vodíku

12 % hm.

bělidlo, dezinfekční a čisticí prostředky

nitrometan

30 % hm.

palivo pro modelářské motory

kyselina dusičná

3 % hm

leptací činidlo, opracování kovů

chlorečnany a chloristany sodné a draselné

40 % hm.

pyrotechnické soupravy

kyselina sírová

-

čisticí prostředky

dusičnan amonný

-

hnojivo

aceton

-

odlakovače, rozpouštědla

hexamin

-

tuhé palivo pro kempování nebo modely

dusičnany sodné, draselné a vápenaté

-

hnojiva, konzervanty

dusičnan vápenatoamonný

-

hnojivo


 Co nemusí vzbuzovat obavy u prodejců

Výrobky, ve kterých výše uvedená chemická látka je přítomna v koncentraci menší, než je uvedeno v nařízení EU 98/2013.

 Jak rozpoznat podezřelou transakci

Podezřelá transakce je každá transakce nebo pokus o ni, při níž existuje důvodná obava, že požadovaný výrobek je určen k nezákonným účelům. Posouzení je nutno provádět případ od případu. Podezřelé chování zákazníka mohou signalizovat např. tyto skutečnosti:

Zákazník (lhostejno, zda občan nebo podnikající fyzická osoba),

  • je nervózní, vyhýbá se komunikaci nebo se podivně chová,
  • snaží se získat abnormální množství výrobků nebo zvláštní kombinaci výrobků,
  • není seznámen s běžným použitím výrobků ani s pokyny k manipulaci s nimi,
  • není schopen nebo ochoten sdělit použití výrobků, nereaguje adekvátně na dotazy,
  • odmítá náhradní výrobky nebo výrobky s nižší koncentrací pro daný účel postačující,
  • trvá na přímé platbě, zvlášť velkých částek,
  • není ochoten prokázat totožnost ani podrobnosti o adrese, pokud je o to požádán,
  • požaduje jiný než běžně používaný způsob balení nebo dodání.

 Co dělat v případě podezření

Máte-li podezření nebo obavy, že se jedná o podezřelou transakci nebo pokus o ni, nebo zjistíte-li krádež nebo ztrátu, kterou není snadné vysvětlit, nebo se jedná ztrátu velmi malého množství (pár gramů ne mililitrů) pokud lze vysvětlit, že se jedná o normální krádež v obchodě, nahlaste to kontaktnímu místu. Pokuste se zaznamenat co nejvíce podrobností o podezřelém zákazníkovi, např. pokud se týká jeho postavy, jeho dopravního prostředku, času nákupu, množství apod.

Uchovávejte veškeré možné záznamy – např. předloženou dokumentaci, doklady.

Prodejce má právo transakci odmítnout a odmítnutí nahlásí kontaktnímu místu.

 

Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 13:46