Organizační struktura ČBÚ

Útvary v gesci předsedy úřadu

 • Kancelář úřadu

  Kancelář úřadu zabezpečuje organizační a administrativní záležitosti pro předsedu ČBÚ a další odborné činnosti dle jeho pokynů. Zabezpečuje přípravu jednání porad ředitelů a gremiálních porad. Zajišťuje agendu resortních medailí Jiřího Agricoly a v součinnosti s odborem hornictví přípravu a realizaci předávání resortních ocenění Záslužný záchranářský kříž a Zlatý Permon. Vede evidenci interních aktů řízen.

 • Interní auditor

  Interní auditor přezkoumává a vyhodnocuje nezávisle a objektivně operace a vnitřní kontrolní systém SBS. Zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, zda vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon SBS a je způsobilý včas identifikovat a minimalizovat možná ekonomická, právní a provozní rizika. V rámci SBS zajišťuje metodickou a konzultační činnost.
  Interní auditor je v rámci SBS zároveň pověřencem pro ochranu osobních údajů dle GDPR. V této oblasti zejména poskytuje informace a poradenství, monitoruje výkon činností a vede záznamy o činnostech zpracování SBS.

 • Personální oddělení

  vedoucí personálního oddělení
  Mgr. Martina Kostková
  tel. 221 775 325
  martina.kostkova@cbusbs.cz

  Personální oddělení zajišťuje výkon činností agendy organizace řízení a systemizace, personální a platové, vzdělávání zaměstnanců, mzdové, sociální politiky a FKSP. Vede registr oznámení zaměstnanců SBS dle zákona o střetu zájmů a vykonává činnosti s tím spojené. Zajišťuje organizačně i obsahově kolektivní vyjednávání, sleduje a vyhodnocuje plnění kolektivní smlouvy.

 • Bezpečnostní ředitel

  Bezpečnostní ředitel zabezpečuje komplexní výkon agendy ochrany utajovaných informací, objektové bezpečnosti, oblasti krizového řízení a kybernetické bezpečnosti v rámci SBS. Zajišťuje výkon činností týkajících se administrativní bezpečnosti, registru utajovaných informací a povinností SBS v oblasti informačních systémů veřejné správy.


Útvary v gesci ředitele sekce báňské správy

 • Sekce báňské správy

  ředitel sekce báňské správy
  Ing. Radim Mžyk
  zivotopis

  tel. sekr. 221 775 301
  sekretariat.sekce@cbusbs.cz

  Sekce báňské správy zabezpečuje komplexně výkon odborných agend v působnosti ČBÚ, agendy právní a legislativní, ekonomické a finanční (rozpočetnictví, účetnictví, správa majetku), veřejných zakázek, spisové služby a informačních technologií. V oblasti správy úhrad plní úkoly nadřízeného správce daně. Plní úkoly SBS v oblasti územní politiky a územního rozvoje a metodicky řídí činnost OBÚ jako jiných stavebních úřadů.

 • - Odbor hornictví

  ředitel odboru hornictví
  Ing. Dušan Havel, MPA
  zivotopis

  tel. sekr. 221 775 310
  sekretariat.oh@cbusbs.cz

  Odbor hornictví zajišťuje výkon činnosti v odborných báňsko-technických oblastech souvisejících s hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem včetně vyhrazených technických zařízení, podzemním stavitelstvím, báňským záchranářstvím, starými důlními díly a těžebními odpady. Plní úkoly v oblasti dozorové, kontrolní a inspekční činnosti, sleduje a vyhodnocuje úrazovost dozorovaných organizací. Je ověřovacím orgánem odborné způsobilosti a uznávacím orgánem odborné kvalifikace. Metodicky řídí výkon činnosti SBS v působnosti stavebního zákona. Zajišťuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, protipožární ochranu a báňskou záchrannou službu SBS.

 • - - Oddělení dobývání energetických surovin

  vedoucí oddělení dobývání energetických surovin
  Ing. Michaela Vachtlová
  tel. 221 775 342
  sekretariat.oh@cbusbs.cz

  Oddělení dobývání energetických surovin zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru u organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v podzemí, na povrchových hnědouhelných dolech a při těžbě ropy a zemního plynu včetně likvidace důlních děl a činnosti spojené s oblastmi starých důlních děl, zvláštních zásahů do zemské kůry, těžebních odpadů, báňské záchranné služby, vyhrazených technických zařízení a technické normalizace. Metodicky řídí OBÚ v oblasti výkonu činností dle stavebního zákona.

 • - - Oddělení dobývání ostatních surovin

  vedoucí oddělení dobývání ostatních surovin
  Ing. Martin Malíř
  tel. 221 775 339
  sekretariat.oh@cbusbs.cz

  Oddělení dobývání ostatních surovin zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru 
  u organizací provádějících hornickou činnost či činnost prováděnou hornických způsobem při povrchovém dobývání ložisek nerudních (vyjma hnědého uhlí) a stavebních surovin včetně jejich úpravy a zušlechťování a likvidace lomů.  Zabezpečuje výkon činnosti v agendě podzemních objektů, jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech, vrtných prací s délkou nad 30 m, podzemních prací při hloubení, ražení a tvorbě podzemních prostorů s objemem nad 300 m3, zpřístupňování jeskyní, starých nebo opuštěných důlních děl. Plní úkoly ČBÚ v oblasti správy výhradních ložisek, ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství včetně odpisu zásob. 

 • - Oddělení výbušnin

  vedoucí oddělení výbušnin
  Ing. Michal Roháč Ph.D.
  tel. sekr. 221 775 335
  sekretariat.ov@cbusbs.cz 

  Oddělení výbušnin zajišťuje komplexní výkon činností v oblasti nakládání s výbušninami, označování a sledovatelnosti výbušnin, dozoru nad plnění technických požadavků na výbušniny a přísl. pomůcek a v oblasti ohňostrojných prací. Zabezpečuje výkon agendy prekurzorů výbušnin a odbornou a metodickou činnost v oblasti geomechaniky hornin a protiotřesové prevence.

 • - Oddělení legislativy

  vedoucí oddělení legislativy
  PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
  tel. sekr. 221 775 360
  sekretariat.ol@cbusbs.cz

  Oddělení legislativy zajišťuje činnosti v oblasti legislativní a právní. Komplexně zabezpečuje zpracování, projednání a vydávání právních předpisů v gesci ČBÚ včetně zajišťování kompatibility s právem EU. Zajišťuje úkoly SBS v oblastech základních registrů a procesního modelování agend. Zpracovává návrhy řešení soudních sporů, návrhy soudních žalob aj. dokumentů, kdy SBS uplatňuje a vymáhá svá práva. Zabezpečuje nebo zprostředkovává právní zastupování SBS v soudních sporech (vyjma OBÚ ve sporech dle daňového řádu). Vykonává činnosti spojené s agendou vyřizování žádostí o odškodnění a s žádostmi o poskytnutí informací. Organizuje vyřizování  přijatých odvolání do rozhodnutí OBÚ. Vykonává činnosti spjaté se zadáváním veřejných zakázek a s evidencí v Registru smluv.

 • - Odbor správy úhrad a ekonomie

  ředitelka odboru správy úhrad a ekonomie
  Ing. Miluše Hůlovátel. sekr. 221 775 314
  zivotopis

  sekretariat.osue@cbusbs.cz

  Odbor správy úhrad a ekonomie zajišťuje komplexní výkon činností v ekonomické a finanční oblasti. Zajišťuje úkoly ČBÚ jako správce kapitoly a účetní jednotky, rozpočetnictví, účetnictví a správu majetku. Zabezpečuje výkon agendy spisové služby a informačních systémů a technologií. Plní úkoly ČBÚ při správě úhrad jako nadřízený správce daně.

    

 • - - Ekonomické oddělení

  vedoucí ekonomického oddělení
  Bc. Jitka Sokolová
  tel. 221 775 395
  sekretariat.osue@cbusbs.cz

  Ekonomické oddělení je organizačním útvarem zabezpečujícím výkon agendy účetních a finančních operací a agendy rozpočetnictví v rámci kapitoly. Zajištuje výkon pokladní služby ČBÚ a úkoly ČBÚ jako nadřízeného správce daně.

 • - - Oddělení hospodářské správy a informačních technologií

  vedoucí oddělení hospodářské správy a informačních technologií
  Ing. Jaroslav Janda
  tel. 221 775 314
  sekretariat.osue@cbusbs.cz

  Oddělení hospodářské správy a informačních technologií zajišťuje komplexní výkon činností související s investicemi, hospodařením a nakládáním s majetkem, zajišťuje správu a údržbu budov a činnosti spojené s autoparkem, dodávkami energií, zemního plynu, vody, pohonných hmot a ostatních komodit nezbytných pro hospodaření SBS. Zabezpečuje výkon agendy týkající se komunikačních a informačních technologií a spisové služby.

   

Naposledy změněno čtvrtek, 02 leden 2020 13:03