Stížnosti a petice

Dotčené osoby mají v souladu s právním řádem ČR právo obracet se na Český báňský úřad (ČBÚ) a obvodní báňské úřady (OBÚ) se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a podávat petice. Orgány SBS postupují při vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a při vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Interní pravidla pro vyřizování stížností a petic  vč. vyhodnocování jsou v souladu s uvedenými zákony stanovena Opatřením předsedy ČBÚ č. 8/2016.

Souhrnná informace o vyřizování stížností

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

 

Počet přijatých a řešených stížností

orgán SBS se sídlem                           

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBÚ v Brně

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Praze

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

OBÚ v Ostravě

-

-

1

-

-

1

-

-

1

2

OBÚ v Plzni

1

-

-

2

-

-

-

-

-

1

OBÚ v Sokolově

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ v Praze

7

-

2

3 *)

1

-

1

-

-

1*)

Celkem SBS

11

0

3

6

3

1

2

0

2

5

Stížnost vyhodnocena jako:

                 

 

nedůvodná

10

 

1

6

3

1

1

-

1

4

částečně důvodná

1

 

2

-

-

-

-

-

1

1

důvodná

-

 

-

-

-

-

1

-

-

-

Počet případů, kdy stížnost upozorňovala na:

                 

 

nesprávný úřední postup

10

 

3

6

3

1

2

-

1

4

nevhodné chování úřední osoby

4

 

-

2

-

-

-

-

1

2

*)   Jednalo o stížnost na přešetření způsobu vyřízení stížnosti ze strany prvoinstančního OBÚ.

Za období let 2011-2020 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 33 stížností
(dle §175 správního řádu), z toho 1 byla anonymním podáním a 5 podání bylo opakovanými stížnostmi, resp. stížnostmi na vyřízení jejich předchozí stížnosti. Stížnost ve 30 případech směřovala vůči nesprávnému úřednímu postupu a v 9 vůči nevhodnému chování úřední osoby. Celkem 1 stížnost (cca 3 %) byla vyhodnocena jako důvodná (nedodržení kontinuity stanovisek k umístění staveb v CHLÚ), 5 stížností (cca 15 %) bylo vyhodnoceno jako částečně důvodné (ve věci nahlížení do spisu, nedodržení správní lhůty, nevypořádání se se všemi připomínkami v podání, provádění vrchního dozoru nad rámec zákonných oprávnění), zbylých 27 stížností (cca 82 %) bylo nedůvodných.

Rozdělení počtu stížností podle předmětu namítaného správního řízení:

18 - povolování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;

7 -   kontrolní činnost (provádění vrchního dozoru) při ověřování plnění podmínek pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;

   2 - povolování trhacích prací;

   3 - stanovování dobývacího prostoru;

   1 - povolování umístění stavby v dobývacím prostoru;

   1 - šetření mimořádné události (závažný pracovní úraz) v dozorované organizaci;

   1  - vydávání stanovisek pro umístění stavby v CHLÚ.

Souhrnná informace o vyřizování petic

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

 

Počet peticí

orgán SBS se sídlem                          

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBÚ v Brně

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

OBÚ v Praze

2

1

-

1

-

-

-

1

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

OBÚ v Ostravě

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

OBÚ v Plzni

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

Celkem SBS

4

1

1

2

0

1

2

1

4

0

 

Za období let 2011 až 2020 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné 16 petic. Petice vyjadřovaly nesouhlas s povolováním hornické činnosti (3x), s prováděním a intenzitou trhacích prací (4x), s vymezením dobývacího prostoru (3x), s činnostmi prováděnými v dobývacích prostorech (4x), s řešením majetkových vztahů mezi občany a těžební organizací (1x) a s prováděním průzkumných technických vrtů (1x).

/15.2.2021, IA/

 

Naposledy změněno pondělí, 15 únor 2021 12:35
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline