Vytisknout tuto stránku

Stížnosti a petice

Dotčené osoby mají v souladu s právním řádem ČR právo obracet se na Český báňský úřad (ČBÚ) a obvodní báňské úřady (OBÚ) se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a podávat petice. Orgány SBS postupují při vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a při vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Interní pravidla pro vyřizování stížností a petic  vč. vyhodnocování jsou v souladu s uvedenými zákony stanovena Opatřením předsedy ČBÚ č. 8/2016.

Souhrnná informace o vyřizování stížností

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

 

Počet přijatých a řešených stížností

orgán SBS se sídlem                           

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBÚ v Brně

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Praze

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

OBÚ v Ostravě

-

-

1

-

-

1

-

-

1

2

OBÚ v Plzni

1

-

-

2

-

-

-

-

-

1

OBÚ v Sokolově

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ v Praze

7

-

2

3 *)

1

-

1

-

-

1*)

Celkem SBS

11

0

3

6

3

1

2

0

2

5

Stížnost vyhodnocena jako:

                 

 

nedůvodná

10

 

1

6

3

1

1

-

1

4

částečně důvodná

1

 

2

-

-

-

-

-

1

1

důvodná

-

 

-

-

-

-

1

-

-

-

Počet případů, kdy stížnost upozorňovala na:

                 

 

nesprávný úřední postup

10

 

3

6

3

1

2

-

1

4

nevhodné chování úřední osoby

4

 

-

2

-

-

-

-

1

2

*)   Jednalo o stížnost na přešetření způsobu vyřízení stížnosti ze strany prvoinstančního OBÚ.

Za období let 2011-2020 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 33 stížností
(dle §175 správního řádu), z toho 1 byla anonymním podáním a 5 podání bylo opakovanými stížnostmi, resp. stížnostmi na vyřízení jejich předchozí stížnosti. Stížnost ve 30 případech směřovala vůči nesprávnému úřednímu postupu a v 9 vůči nevhodnému chování úřední osoby. Celkem 1 stížnost (cca 3 %) byla vyhodnocena jako důvodná (nedodržení kontinuity stanovisek k umístění staveb v CHLÚ), 5 stížností (cca 15 %) bylo vyhodnoceno jako částečně důvodné (ve věci nahlížení do spisu, nedodržení správní lhůty, nevypořádání se se všemi připomínkami v podání, provádění vrchního dozoru nad rámec zákonných oprávnění), zbylých 27 stížností (cca 82 %) bylo nedůvodných.

Rozdělení počtu stížností podle předmětu namítaného správního řízení:

18 - povolování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;

7 -   kontrolní činnost (provádění vrchního dozoru) při ověřování plnění podmínek pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;

   2 - povolování trhacích prací;

   3 - stanovování dobývacího prostoru;

   1 - povolování umístění stavby v dobývacím prostoru;

   1 - šetření mimořádné události (závažný pracovní úraz) v dozorované organizaci;

   1  - vydávání stanovisek pro umístění stavby v CHLÚ.

Souhrnná informace o vyřizování petic

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

 

Počet peticí

orgán SBS se sídlem                          

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

OBÚ v Brně

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

OBÚ v Praze

2

1

-

1

-

-

-

1

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

OBÚ v Ostravě

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

OBÚ v Plzni

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

Celkem SBS

4

1

1

2

0

1

2

1

4

0

 

Za období let 2011 až 2020 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné 16 petic. Petice vyjadřovaly nesouhlas s povolováním hornické činnosti (3x), s prováděním a intenzitou trhacích prací (4x), s vymezením dobývacího prostoru (3x), s činnostmi prováděnými v dobývacích prostorech (4x), s řešením majetkových vztahů mezi občany a těžební organizací (1x) a s prováděním průzkumných technických vrtů (1x).

/15.2.2021, IA/

 

Naposledy změněno pondělí, 15 únor 2021 12:35