Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. (201)

Trhací práce velkého a malého rozsahu (dále jen „TPVaMR“) vDP Sýkořice.

Povolení k těžbě v pískovně Straškov.

Naposledy změněno středa, 12 leden 2022 14:02

informace o správních řízeních týkajících se hnědouhelného lomu Bílina, která byla informace o správních řízeních týkajících se hnědouhelného lomu Bílina, která byla vedena báňským úřadem v letech 2018 = 2021 jak již bylo sděleno, výše uvedeném období byla OBÚ vedena tří správní řízení: 1) Povolení hornické činnosti na lomu Bílina — druhá změna, kapitola 1.6 POPD 2) Povolení hornické činnosti podle dokumentace 3) Změny Plánu přípravy, otvírky a dobývání na lomu Bílina3) Povolení hornické činnosti.

Naposledy změněno středa, 05 leden 2022 13:50

Informace k těžbě kobaltu (lithia, či dalších surovin) v oblasti Krušných hor na Kraslicku

Kopie spisu sp. zn. SBS 23004/2018/OBÚ-04 ze dne 10.19.2021 pod č.j. SBS 37568/OBÚ-04/1.

Žádost o poskytnutí informace, týkající se dobývacího prostoru Sýkořice (Zbečno).

Plán nakládáni s těžebním odpadem na úložném místě  - odvalu Heřmanice.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 říjen 2021 06:31

21_SBS_08737 : Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_12700: Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_16351: Informace k zápisu pozemku do katastru nemovitostí 21_SBS_20714: Informace k možnosti zrušení dobývacího prostoru

Informace o stanovení DP Božíčany a Božíčany II a hornická činnost stanovená v těchto dobývacích prostorech.

Poskytnutí aktuálně platných povolení k těžbě v pískovně Strašov.

Dne 24. 8. 2021 byla OBÚ v Ostravě poskytnuta informace podle zákona č. 106/1999 Sb.  Společnosti Matyas, s.r.o. (rozhodnutí Federálního ministerstva paliv a energetiky, Praha značky 31/1786/Ko/My/79 ze dne 1. 10. 1979 a rozhodnutí Federálního ministerstva paliv a energetiky, Praha značky 31/522/St/My/77 ze dne 11. 3. 1977).  Žádám Vás o zveřejnění této informace způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 3 uvedeného zákona.

Ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Ondratice I . 

Žádost o zaslání listin vydaných Obú pro území kraje Karlovarského ve vztahu k dobývacímu prostoru Stráž nad Ohří v letech 2012-2015

Poskytnutí podkladů, ze kterých vyplývá převod oprávnění pro dobývání výhradního ložiska nesrostu cihlářské suroviny.

Informace o dobývacích prostorech v k.ú. Božíčany a jeho okolí

Stanovení, zněna DP pro dobývání výhradního ložiska nerostu cihlářské suroviny. 

Pronájem pozemku těžební společnosti za účelem těžby a rekultivace.

Naposledy změněno čtvrtek, 13 kvě 2021 11:26

Zahájení hornické činnosti v dobývacím prostoru Cínovec I .

Upozornění OBÚ v Ostravě č.j. SBS 5273/1996-511/Ing.Šm/An-40 dne 29. 8. 1996.

Naposledy změněno pondělí, 19 duben 2021 19:19

Žádost a vyjádření č.j. SBS 09975/2021/OBÚ-04.

Žádost o prodloužení plánu OPD Agir spol. s.r.o., Lom Skoupý.     

Naposledy změněno úterý, 06 duben 2021 11:38

Žádost o poskytnutí informace, týkající se lokality lomu Sýkořice.

Naposledy změněno středa, 31 březen 2021 13:32

Žádost a vyjádření č.j. SBS 06272/2021/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 08449/2021/OBÚ-04.

Základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných prostředků.

SBS 08442/2021/OBÚ - 09/1

Naposledy změněno pondělí, 22 březen 2021 12:17

Zpřístupnění informace týkající se zadávání veřejných zakázek OBÚ.

Naposledy změněno pondělí, 15 březen 2021 07:30

Poskytnutí informací k pozemkům v DP Ledce u Židlochovic 106_1999.

Naposledy změněno středa, 10 březen 2021 11:13

Žádost a vyjádření č.j. SBS 01238/2021/OBÚ-04.

Informace k dobývacímu prostoru 1020 - Ondratice I .

Naposledy změněno středa, 27 leden 2021 13:59

Žádost a vyjádření  k č.j. SBS 49661/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. 47565/2020/OBÚ -05/2

Naposledy změněno pondělí, 04 leden 2021 12:10

Žádost a vyjádření č.j. SBS 48707/2020/OBÚ-04 .

Naposledy změněno pondělí, 22 březen 2021 08:13

Žádost a vyjádření  č.j. SBS 45217/2020/OBÚ-04 - (Velkolom Bílina, velkolom ČSA, Lom Nástup Tušimice, lom Vršany)

Informace k dosavadnímu průběhu stanovení dobývacího prostoru na k.ú. Uherský Ostroh.

Odval bývalého dolu č. 15 v DP Lešetice, okres Příbram.

Informace o tmnožství vytěženého štěrkopísku v pískovně Strašikov v období 2010 - 2019.

Naposledy změněno pátek, 06 listopad 2020 09:19

Žádost a vyjádření č.j. SBS 34753/2020/OBÚ-04

Poskytnutí elektronické kopie dokumentů, zn: 4358/II/511.4/96 ze dne 20.11.1996.

Informace hledně  pozemků v DP Lešetice.

Poskytnutí informací k HČ otvírky, přípravy,dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí lomem Jiří v DP Albertov, Lomnice, K.Poříčí a Nové Sedlo

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28862/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 22557/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28852/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 28741/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 24754/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25957/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25990/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 25993/2020/OBÚ-04

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se veslařského kanálu Račice.

Zda-li jsou dány podmínky a jaké, které je nezbytně nutné splnit v rámci nového správního řízení pro povolení hornické činnosti v dobývacím prostoru Chuchelna I.

Naposledy změněno středa, 08 červenec 2020 12:52

Žádost a vyjádření č.j. SBS 23212/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 23340/2020/OBÚ-04.

Rozhodnutí ve věci záměru "Zahloubení kamenolomu Livodřice" v k.ú. Libodřice a v k.ú. Polni Voděrady.

Povolení těžby štěrkopísku, a/nebo kamene v katastrálním území Císařov (okres Přerov).

Kopaná studny u novostavby RD.

Naposledy změněno středa, 24 červen 2020 18:24

Žádost a vyjádření č.j. SBS 20732/2020/OBÚ-04

Žádost o poskytnutí informace týkající se vydání povolení zahloubení a dotěžení kamenolomu Řeporyje.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 18743/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 18727/2020/OBÚ-04.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 18816/2020/OBÚ-04.

Žádost k provedení HG vrt na p. č. 73/44 v k.ú. Hradištko pod Medníkem.

Naposledy změněno pondělí, 08 červen 2020 10:27

Žádost a vyjádření č.j. SBS 17165/2020/OBÚ-04

Naposledy změněno pondělí, 08 červen 2020 09:24

Výše těžby a prodeje upraveného a neupraveného kameniva v kamenolomu Libodřice v roce 2000.

Naposledy změněno úterý, 02 červen 2020 13:12

Žádost o poskytnutí informací týkajících se provádění kontrol v dobývacím prostoru Řeporyje od r. 2000 a předložení plánu zajištění nebo likvidace lomu Řeporyje.

žádost fyzické osoby o poskytnutí informací týkajících se vrtů pro TČ na stavbě Domov pro osoby se zdravotním postižením v lokalitě Hradec Králové v k.ú. Roudnička odpověd OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 17375/2020/OBÚ-09/1

Zpracování projektové dokumentace stavebního záměru "Rynholec 368 Mrazírna".

Žádost o poskytnutí informací týkajících se protiprávního jednání v lomu Ouštice.

Informace o plnění podmínek souhlasného závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 11. ledna 2016 pod č.j. 88350/ENV/15 k záměru “Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 2023“ .

Naposledy změněno čtvrtek, 14 kvě 2020 12:23

Informace o rozhodnutí ČBÚ č.j. 4792/97 ze dne 15.1. 1998 v plném znění.

Naposledy změněno úterý, 05 kvě 2020 12:14

Žádost o informaci o slmuvním převodu DP.

Poskytnutí informací k zahájení řízení o povolení těžby lithia v dobývacím prostoru Horní Slavkov.

Žádost a vyjádření č.j. SBS 08886/2020/OBÚ-04

Naposledy změněno středa, 18 březen 2020 13:53

Poskytnutí informace k pozemku v k.ú. Muglinov.

Naposledy změněno úterý, 20 červenec 2021 08:28

Poskytnutí informace k hornické činnosti v dobývacím prostoru Náklo.

Naposledy změněno čtvrtek, 08 červenec 2021 08:10

Informace o vyřízování náhrady, škody a újmy a regresní náhrady. 

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se hornické činnosti  - Schoeller a Max.

Poskytnutí informací k zahloubení kamenolomu Libodřice.

Žádost o poskytnutí informace ke správnímu řízení METRO

Naposledy změněno pondělí, 13 leden 2020 13:43

žádost o poskztnutí informací k podkladům správního řízení

Naposledy změněno úterý, 07 leden 2020 14:27

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkající se vyjádření OBÚ k Metropolitnímu plánu.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline