A+ A A-
15-03-2013

Odbor dobývání energetických surovin a bezpečnosti podzemních staveb

Hlavní náplní činnosti odboru je výkon vrchního dozoru na úseku bezpečnosti hornických provozů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany v podzemí, povrchových hnědouhelných lomech a pracovních podmínek a rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí OBÚ v oblasti :

 • vyhledávání, průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek, zajištění a likvidaci důlních děl v podzemí vč. loužení, těžby ropy a zemního plynu, vrtných a geofyzikálních pracích,
 • zvláštních zásazích do zemské kůry, zajišťování a likvidaci starých důlních děl, vč. prací na jejich udržení v bezpečném stavu,
 • zřizování, zajišťování a likvidaci důlních děl vč. prací na jejich udržení v bezpečném stavu,
 • realizaci vrtů s délkou nad 30 m,
 • jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech,
 • podzemních pracích spočívajících v hloubení důlních jam a studní, ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3,
 •           zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

 • pracích k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
 • pracích na zpřístupňování jeskyní, starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a pracích na jejich udržování v bezpečném stavu,
 • činnosti báňské záchranné služby. Dozírá na činnost hlavních báňských záchranných stanic, stanovuje sídla a obvody jejich působnosti, nařizuje zajištění báňské záchranné služby
 • skladování a používání výbušnin při dobývání hnědého a černého uhlí na povrchu i v podzemí, ČPHZ v podzemí, při těžbě ropy a zemního plynu, rudných a nerudních surovin v podzemí a při vrtných a geofyzikálních pracích,
 • úpravárenství a provozu odvalů, výsypek a odkališť, pokud vznikly při činnostech spadajících do kompetence I. odboru,
 • nakládání s těžebním odpadem, pokud vznikl při činnostech spadajících do kompetence I. odboru,
 • výkon vrchního dozoru na technickém zařízení používaném při činnostech uvedených u I. a II. odboru, zejména:
   
 1. montáže, provozu, údržby a revizí elektrického a strojního zařízení,
 2. spoluráce s jinými orgány při zajišťování výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví,
 3. povolování používání vybraných důlních zařízení v podzemí

  

Další náplní činnosti odboru je:

 • ověřování odborné způsobilosti závodních dolů a dále závodních lomů s roční těžbou vyšší než 500 tis. tun pro hnědé uhlí,
 • ověřování odborné způsobilosti hodnotitelů rizik ukládání odpadů,
 • ověřování odborné způsobilosti ředitelů hlavních báňských záchranných stanic,
 • ověřování odborné způsobilosti odborných znalců,
 •           uznávání odborné kvalifikace a způsobilosti, regulovaná povolání (resortní koordinace)

 • zajišťování koordinace činnosti s odborovými svazy a ostatními orgány státní správy, zejména OS PHGN,
 •         koordinace, metodické vedení a evidence činností orgánů státní báňské správy jako jiného stavebního úřadu a jako dotčeného orgánu na úseku územního plánování

 • příprava podkladů určených pro poskytování informací příslušným orgánům EU o dobývání ložisek ropy a hořlavého zemního plynu požadované právním předpisem EU.
Naposledy změněno čtvrtek, 27 březen 2014 09:39

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit