A+ A A-
15-03-2013

Odbor dobývání nerudních surovin a nakládání s výbušninami

Hlavní náplní odboru dobývání nerudních surovin a nakládání s výbušninami je výkon vrchního dozoru, rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí OBÚ a metodické řízení vrchního dozoru vykonávaného OBÚ na úseku bezpečnosti provozů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při povrchovém dobývání nerudních a stavebních surovin a nakládání s výbušninami a pracovních podmínek při:

 • vyhledávání, průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek nerudních a stavebních surovin těžených povrchovým způsobem,
 • výstavbě lomů pro dobývání výhradních ložisek a ložisek nevyhrazených nerostů a nerudních surovin,
 • zřizování, zajišťování a likvidaci lomů při dobývání nerudních a stavebních surovin,
 • úpravě a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním při činnostech uvedených výše,
 • zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených výše,
 • zajišťování a likvidaci starých důlních děl na povrchu (§ 35 odst. 2 horního zákona),
 • důlně měřické činnosti,
 • vyhledávání, průzkumu, dobývání ložisek nevyhrazených nerostů na povrchu vč. úpravy a zušlechťování prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
 • těžbě písků a štěrkopísků v korytech vodních toků plovoucími stroji vč. úpravy a zušlechťování těchto surovin, prováděné v souvislosti s jejich těžbou. Výjimku tvoří práce na odstranění nánosů písků a štěrkopísků při údržbě vodních toků,
 • zemních pracích prováděných za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny s výjimkou zakládání staveb,
 • ohňostrojných pracích,
 • nakládání s výbušninami, mimo skladování a používání výbušnin k trhacím pracím při dobývání hnědého a černého uhlí na povrchu a v podzemí, rudných a nerudních surovin v podzemí, ČPHZ v podzemí, při těžbě ropy a zemního, plynu, při vrtných a geofyzikálních pracích,
 • nakládání s výbušninami (výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava), mimo skladování a používání výbušnin k trhacím pracím při dobývání hnědého a černého uhlí na povrchu a v podzemí, rudních a nerudních surovin v podzemí, ČPHZ v podzemí, při těžbě ropy a zemního, plynu, při vrtných a geofyzikálních pracích.

Další náplní činnosti odboru je zejména:

 • schvalování učebních osnov a vydávání zkušebních řádů a vzorů dle § 36 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb.,
 • ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců organizací zastávajících funkce technických vedoucích odstřelů a střelmistrů dle vyhlášky č. 72/1988 Sb., § 71 odst. 2 a § 57 odst. 6, v rozsahu působnosti ČBÚ,
 • spolupráce při školení v pyrotechnických kurzech a kurzech odpalovačů ohňostrojů za podmínek stanovených interními akty řízení,
 • spolupráce při ověřování znalostí odpalovačů ohňostrojů a pyrotechniků a odborně způsobilých osob dle zákona č. 156/2000 Sb.,
 • ověřování odborné způsobilosti závodních lomů s roční těžbou vyšší než 500 tis. tun, s výjimkou závodních lomů s roční těžbou vyšší než 500 tis. tun pro hnědé uhlí,
 • ověřování odborné způsobilosti hlavních důlních měřičů.

Odbor má gesci za zpracování a předkládání návrhů a zpráv v oblasti:

 • průzkumu, ochrany a využívání nerostného bohatství,
 • úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů, s výjimkou účetnictví,
 • finančních rezerv podle § 37a horního zákona, s výjimkou účetnictví,
 • nakládání s výbušninami s výjimkou skladování a používání výbušnin k trhacím pracím při dobývání hnědého a černého uhlí na povrchu a v podzemí, rudních a nerudních surovin v podzemí, ČPHZ v podzemí, při těžbě ropy a zemního plynu, při geofyzikálních a vrtných pracích,
 • vedení geologické dokumentace hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
 • realizace důlního měřictví.

Odbor dále na úseku výbušnin:

 • povoluje předávání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin přes území ČR,
 • vydává rozhodnutí ČBÚ, kterým se povolují výbušniny k prvnímu použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí (§ 28a odst. 2 zák. č. 61/1988 Sb.),
 • plní úkoly orgánu dozoru podle zákona č. 22/1997 Sb., jedná-li se o výbušniny a pomůcky, a provádí dozor nad tím, zda byl pro výbušniny vydán certifikát ES o posouzení shody, na základě kterého je na výbušnině umístěno označení "CE",
 • stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami,
 • spolupracuje s příslušnými orgány EU nebo členských států EU při výměně informací týkajících se organizací, které mají oprávnění nakládat s výbušninami, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy,
 • plní povinnosti zástupce ČBÚ ve Výboru Evropské komise pro adaptaci Směrnice 93/15/EHS, o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití,
 • plní úkoly vyplývající z gesce ČBÚ za ČR v EU v oblasti výbušnin pro civilní použití,
 • vydává závazné stanovisko k žádosti o vydání koncesované živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin podle živnostenského zákona,
 • plní úkoly dle zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin (zákon č. 83/2013 Sb.).

Náplní činnosti odboru jsou dále úkoly v oblasti správy výhradních ložisek, ochrany nerostného bohatství a jeho hospodárného využívání. Při plnění takto vymezených úkolů se v dohodě s příslušnými orgány podílí na:

 • koordinaci opatření OBÚ k hospodárnému využívání výhradních ložisek při realizaci jim svěřené povolovací činnosti,
 • spolupráci s MPO podle horního zákona na řízení o vydání rozhodnutí o návrhu na odpis zásob výhradního ložiska,
 • metodickém řízení a kontrole výkonu správy úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů a finančních rezerv dle horního zákona,
 • plnění úkolů při územním plánování dle horního zákona (§ 15) v působnosti ČBÚ, uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství,
 • vydávání potvrzení, že žadateli byl stanoven dobývací prostor, dle § 20 horního zákona.
Naposledy změněno pátek, 10 leden 2014 09:15

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit