A+ A A-

Výzkum a vývoj (3)

Metodický postup

pro zpracování a uplatnění výsledku výzkumu a vývoje typu „Nmet – Certifikovaná metodika“ v oblasti působnosti státní báňské správy.

 

Dokument ve formátu  MS Word (přípoda .doc)  - Metodika.doc

 

 

 

pondělí, 01 červenec 2013 07:20
Zveřejněno v Výzkum a vývoj
Napsal(a)
Číst dál...

 

Následující tabulka uvádí přehled všech rešených a ukončených projektů. U všech ukončených projektů je uveden stručný popis výsledků a závěrečné výzkumné zprávy (ve formátu pro program Adobe Acrobat Reader - přípona .pdf), u vybraných projektů jsou v textové části popisu uvedeny další podrobnější informace týkající se vlastních projektů a jejich výstupů (ve formátu pro program MS Word nebo Adobe Acrobat Reader - přípony .doc, .pdf či v či v komprimovaném formátu .zip

). U řešených projektů je uvedeno zadání dle smlouvy o provedení veřejné zakázky.

 

 

Seznam projektů Programu VaV Českého báňského úřadu

 

Č. proj.

Kód IS VaV

Název projektu

Zpráva

TB010CBU003

CBU

Predikce horninových struktur na základě stávajících geologických poznatků, vedoucích k možnému vybudování dalších podzemních zásobníků pro uskladňování zemního plynu.

zpráva CBU 003

TB010CBU002

CBU

Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění

zpráva CBU 002

TB010CBU001

CBU

Zhodnocení technologií a projektů pro využívání energetického potenciálu důlních vod a optimalizace právních předpisů pro realizaci a bezpečný provoz těchto technologií.

zpráva CBU 001

P 64/2010

ABCBU 64-10

Návrh opatření ke zvýšení úrovně zajištění bezpečnosti při realizace podzemních staveb novou rakouskou tunelovací metodou.

prosinec 2010

P 63/2008

ABCBU 63-08

Analýza problematiky "dotčený" a "ohrožený" v předpisech českého horního práva a návrh na řešení ve vztahu k povolování hornické činnosti.

říjen 2010

P 62/2008

ABCBU 62-08

Bezpečnost vícesekčních plovoucích pásových dopravních tras

srpen 2010

P 61/2008

ABCBU 61-08

Monitoring podzemních objektů v etapě užívání

listopad 2010

P 60/2008

ABCBU 60-08

Možnosti geosekvestrace CO2 v podmínkách hlubinných dolů

únor 2011

P 58/2007

ABCBU 58-07

Stabilita závěrných svahů likvidovaných kamenolomů

listopad 2009

P 57/2007

ABCBU 57-07

Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hornin a plynů

listopad 2009

P 56/2007

ABCBU 56-07

Zajištění provozní bezpečnosti při těžbě hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje po ukončení hornické činnosti

listopad 2009

P 55/2007

ABCBU 55-07

Zpřístupňování důlních požářišť a objektivizace ukazatelů pro bezpečnou práci v zasažených lokalitách

srpen 2010

P 13/2001

ABCBU 13-01

Hodnocení rizik práce v hornictví

červen 2002

Hodnocení rizika.pdf

Porovnávací studie.pdf

 

 

čtvrtek, 14 březen 2013 08:35
Zveřejněno v Výzkum a vývoj
Napsal(a)
Číst dál...

ČBÚ v souladu s §40, odst. 4, písmeno g zákona 61/1988 sb. řídí a koordinuje vědu a výzkum v oblasti působnosti SBS. Projekty jsou financované ze státních prostředků. Řešené projekty mají nesporný přínos jak pro řídící a rozhodovací procesy, tak i pro legislativní a kontrolní činnost státní báňské správy.

1, V minulém období byly ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) řešeny následující projekty uvedené v tabulce č. 1 Projekty byly ukončeny k listopadu 2016 a v letošním roce proběhne jejich oponování. Následně budou výsledky řešení uvedených projektů v souladu s implementačním plánem zapracovány do právního řádu SBS.

  Tabulka č1 Identifikace a názvy výzkumných projektů v hornictví

IDENTIFIKACE

NÁZEV

TB020CBU001

Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění.

TB030CBU001

Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob v uhelných dolech

TB050CBU001

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam.

 V roce 2017 byl Technologickou agenturou ČR zahájen program BETA 2 pro léta 2017 - 2022, ve kterém má SBS možnost uplatnit výzkumné potřeby pro vlastní potřebu. Detaily programu BETA 2 je možno najít na stránkách TA ČR. V současné době (2018) jsou v rámci tohoto programu uplatňovány následující potřeby:

  • [TICBU0001] Výzkum složení ovzduší při HČ a ČPHZ pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů
  • [TICBU0002] Výzkum možností využití moderních technologií ražby podzemních děl, zejména silničních a železničních tunelů, metodou TBM
  • [TICBU0004] Výzkum a posouzení možného vlivu postupného zatápění ostravské dílčí pánve OKR na stabilitu zlikvidovaných HDD a jejich okolí
  • [TICBU003] Výzkum potenciálu a možnosti využití produktů kamenolomu frakce 0-8 mm, s ohledem na minimalizaci vlivů na ŽP.
  • [TICBU0005] Výzkum a vývoj efektivních nástrojů komunikace v rámci SBS na území ČR

 2, Dále ve spolupráci s MV ČR byl v roce 2016 řešen pro SBS projekt uvedený v tab. 2

Tabulka č2

IDENTIFIKACE

NÁZEV

VH20162017002

Ověřování skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů

3, Pracovníci SBS rovněž působí v oblasti VaV jako členové rad projektů v některých programech TAČR (např. BETA2, EPSYLON, CK); dále pak jako člen vědecké rady programu zabývajícího se bezpečnostním výzkumem pro potřeby státu.

 

Taufer

13.4.2018

 

 

 

 

 

 

Český báňský úřad každoročně hodnotí vývoj bezpečnosti práce v hornictví. Z analýzy vyplývá, že absence vědeckovýzkumné činnosti v oblasti bezpečnosti práce v hornictví je mimo jiné jednou z příčin negativního ovlivnění stavu bezpečnosti.

Proto se v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 491/98 od roku 1999 zařadil mezi resorty s přidělenými prostředky na účelové financování výzkumu a vývoje a stal se nositelem výzkumného programu "Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu".

Od roku 2007 je schváleno zahájení nových aktivit výzkumu a vývoje pod názvem "Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem" s předpokládaným ukončením v roce 2012. Jednotlivé projekty této aktivity ponesou kódové označení ABCBU. První projekt této skupiny projektů VaV je zahájen v 01/07 s číselným označením P 51/2007. Aktivita končí v roce 2010 projektem s číselným označením P 64/2010.

Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou ke stažení v podobě následujících dokumentů ve formátu pro programy MS Word nebo Adobe Acrobat Reader (přípony .doc či .pdf).čtvrtek, 14 březen 2013 08:34
Zveřejněno v Výzkum a vývoj
Napsal(a)
Číst dál...

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit