A+ A A-

Ostatní (5)

Státní báňská správa o krok efektivnější

Letos v dubnu byl ukončen projekt „Zefektivnění státní báňské správy“, jehož realizace v letech 2010 – 2012 byla umožněna díky podpoře Evropského sociálního fondu cestou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je registrován pod kódem CZ1.04/4.1.00/48.00002 a jeho hlavním cílem bylo zefektivnit výkon činností státní báňské správy. V rámci projektu došlo u vybraných zaměstnanců státní báňské správy k prohloubení zkušeností v oblasti kontrol prováděných u dozorovaných organizací, přinesl poznatky z legislativy v oblasti hornictví a výbušnin. Umožnil proškolit vedoucí a řídící zaměstnance, ale i ostatní zaměstnance státní báňské správy z poznatků řízení, strategického plánování a tzv. měkkých dovedností. Byla završena další úspěšná etapa v implementaci

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - logo

Průběh projektu:

Český báňský úřad směřuje k novodobému modernímu úřadu

V souladu se současným trendem modernizace státní správy se Český báňský úřad úspěšně zapojil do akcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z prostředků strukturálních fondů EU. Konkrétně se jedná o oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, která je zaměřena na intervence podporující zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí státní správy a územní veřejné správy.

Český báňský úřad získal na modernizaci státní báňské správy finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR v rámci Výzvy č. 48 „Efektivní správní úřad“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, do které se přihlásil s projektem „Zefektivnění státní báňské správy“. Strategickým cílem předloženého a schváleného projektu je přispět k posílení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti státní báňské správy. Hlavním cílem projektu je zefektivnit výkon činností státní báňské správy, a to implementací principů projektového a procesního řízení, rozvojem systému řízení a informačního systému Českého báňského úřadu a rozvojem systému lidských zdrojů, vč. dalšího vzdělávání zaměstnanců státní báňské správy.

Identifikace projektu

Projekt „Zefektivnění činnosti Státní báňské správy“ je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/4.1.00/48.00002

Doba realizace

1. 6. 2010 – 30. 4. 2012

Cíl projektu

Český báňský úřad v Praze, podobně jako celá řada dalších správních úřadů, vyvíjí soustavné úsilí o posílení efektivity, organizace a řízení celé Státní báňské správy ČR.

Klíčové postavení má v této oblasti projekt spolufinancovaný z prostředků evropských sociálních fondů č. CZ.1.04/4.1.00/48.00002 „Zefektivnění činnosti Státní báňské správy“, jehož cílem je vytvoření moderního a „klientsky“ orientovaného úřadu.

Hlavním cílem projektu je zlepšení adaptability, produktivity a především profesionality zaměstnanců státní báňské správy. Celý projekt je koncipován tak, aby vybraní zaměstnanci prošli vícestupňovým vzdělávacím programem a získali pracovní kompetence, které odpovídají nejnovějším poznatkům a trendům nejen v oblasti státní báňské správy. Klíčové aktivity jsou proto zaměřeny i na komunikační dovednosti a aktivity vedoucí k osobnímu růstu.

Specifické cíle projektu

 • Zavést strategii plánování a řízení státní báňské správy,
 • zvýšit transparentnost úřadu,
 • zvýšit kvalitu řízení a managementu úřadu,
 • zefektivnit systém řízení lidských zdrojů.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci státní báňské správy, kteří jsou ještě rozděleni na podskupiny. Rozdělení podskupin vychází z definice hlavních společných potřeb podskupiny, na které jsou navázány aktivity projektu.

K dosažení výsledků budou sloužit

KA 03 Analýza a sestavení konceptu inovace systému řízení SBS

Řešení této aktivity bylo ukončeno zpracováním Zprávy z analýz a Konceptu IS a návrhu jeho realizace. Aktivita byla ukončena k 28. 2. 2011 s těmito závěry:

 • byl vypracován návrh centralizovaného IS SBS, který bude obsahovat tři hlavní části: evidenční systém SBS, geografický informační systém GIS SBS a integraci elektronické spisové služby E-spis,
 • navržený koncept sjednocuje datovou základnu SBS pro evidenční činnosti, spisovou službu a služby GIS do jednoho informačního systému, čímž vytváří platforma poskytující komplexní elektronické služby pro potřeby SBS a umožňující efektivní začlenění pro prostředí eGovernmentu,
 • analýzy byly zpracovány pro optimální i minimální variantu s tím, že obě varianty jsou smysluplné, proveditelné a také obhajitelné z hlediska využití dotačních zdrojů IOP (i minimální varianta může být v rámci rozpočtových možností ČBÚ stále nedosažitelná),
 • s ohledem na stávající podmínky a budoucí možnosti financování budování nového IS bude dále vhodné rozvrhnout řešení inovace IS do delšího období – minimálně 3 let.

KA 04 Analýza a vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů v systému SBS

Tato aktivita byla ukončena k datu 31. 3. 2011 a to zpracováním následujících materiálů:

 • analýza a vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů v prostředí stání báňské správy,
 • koncepce systému řízení lidských zdrojů v prostředí stání báňské správy, vč. návrhu Procesního modelu ŘLZ,
 • implementace systému řízení lidských zdrojů v prostředí státní báňské správy,
 • další podklady (návrh metodického pokynu pro vzdělávání zaměstnanců, návrh opatření k vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů, konkretizace plánu vzdělávání, vzory zápisů a prezenčních listin).

KA 02 Příprava a zavedení procesního řízení v rámci Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů

Základním cílem aktivity KA02 bylo zpracování podrobné analýzy současného stavu procesního řízení v rámci Českého báňského úřadu (ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (OBÚ) a navržení opatření, konkrétních postupů a nástrojů pro zvýšení efektivity procesního řízení, snížení nadbytečné regulace a byrokracie, optimalizace přenosu informací a sdílení databáze pro vybrané procesy. Součástí aktivity bylo i vyčíslení ekonomických dopadů realizace navržených opatření a proškolení. Pro řešení aktivity KA02 byl ustaven realizační tým a vybrána odborná poradenská firma pro řešení aktivity (KPMG Česká republika, s.r.o.). Řešení této aktivity bylo ukončeno zpracováním Závěrečné zprávy, zpracované na základě výstupů dvou etap řešení. Aktivita byla ukončena k 31. 1. 2012 s těmito zpracovanými výstupy:

 • Procesní mapy, vč. dekompozice procesů
 • Standardy pracovních postupů
 • Návrh optimalizované struktury přenosu informací
 • Stanovisko k organizační struktuře
 • Stanovisko k organizační struktuře
 • Návrh vnitřního předpisu k organizaci řízení
 • Návrh sdílené databáze
 • Vyčíslení ekonomických dopadů realizace navrhovaných změn
 • Podklady pro školení a školení zaměstnanců

Závěrečná zpráva dále obsahuje

 • Databázi procesů státní báňské správy v členění na
  - strategické procesy
  - klíčové procesy
  - podpůrné procesy
 • Reporting jednotlivých OBÚ na sjednocených formulářích
 • Návrh provázanosti reportingu OBÚ s databází ČBÚ

KA 05 Realizace programů vzdělávání

V současné době již zrealizováno.

Obecně prošli absolventi programu vzdělávání čtyřmi typy kurzů:

 1. Rozvoj a prohlubování komunikačních schopností báňských inspektorů
 2. Školení v oblasti právních předpisů a jejich změn
 3. Školení z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 4. Rozvoj manažerských schopností řídících pracovníků

Rozvoj a prohlubování komunikačních schopností báňských inspektorů

Kurz byl organizován jako celkově třídenní a byl realizován jednak formou prezentací a jednak formou seminářů s prvky testů a řešení modelových situací. Cílem a obsahovou náplní kurzu bylo posílit a rozvinout komunikační dovednosti báňských inspektorů a ostatních zaměstnanců státní báňské správy, kteří přicházejí do styku s veřejností. Podrobně byly diskutovány např. zásady vedení dialogu, asertivita v jednání, metody mediace a facilitace, řešení krizových situací a neférových útoků. Tato aktivita byla tedy zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, zvyšování efektivity komunikačních toků a rozvoj v oblasti asertivního přístupu k řešení konfliktů, prevenci zvládání konfliktů, zásady telefonické komunikace a zvýšení motivace a loajality.

Jako doklad o aktivní účasti na kurzu obdržel každý z absolventů certifikát.

Školení v oblasti právních předpisů a jejich změn

Jednalo se o dvoudenní školení, jehož základem byla elektronická prezentace probíraných poznatků s operativním doplňováním informací ze strany školitelů, kterými byli odborníci z řad zaměstnanců státní báňské správy.

Zvyšující se právní vědomí občanů klade velký důraz také na činnost správních úřadů. Proto bylo školení zaměřeno na oblast práva, která úzce souvisí se správní činností státní báňské správy. Předmětem prezentací a průběžné diskuse byly zejména předpisy tzv. horního práva (hmotně-právní) a předpisy procesně-právní, kterými jsou především správní řád a daňový řád.

Podmínkou absolutoria kurzu bylo vypracování zkušebního testu s úspěšností minimálně 80 %.

Školení z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kurz byl organizován jako celkově třídenní s lektorským zázemím z řad pracovníků státní báňské správy.

Na základě legislativních východisek a praktických zkušeností školitelů byly v průběhu celého kurzu systematicky prohlubovány znalosti absolventů v oblasti kontrolní a inspekční činnosti při výkonu vrchního dozoru orgány státní báňské správy.

Podrobně byly diskutovány problémové, obsahově významné či legislativně nové okruhy činnosti Státní báňské správy ČR (nakládání s výbušninami, požární ochrana v podzemí, podzemní stavitelství, nakládání s odpady apod.).

Rozvoj manažerských schopností řídících pracovníků

Školení 30 manažerů Státní báňské správy ČR v celkovém rozsahu čtyř dnů. Cílem kurzu bylo posílit manažerské schopnosti vedoucích zaměstnanců v rovině praktické i teoretické.

Vedle posílení celé řady konkrétních manažerských dovedností (prezentační a komunikační schopnosti, motivace a hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktu a stresu, atd.), byly obsahovou náplní kurzu také teoretické poznatky z oblastí metod a stylů řízení (metoda BSC, metoda CAF, Smart Administration, aj.).

Jako doklad o aktivní účasti na kurzu obdržel každý z absolventů certifikát, a to na základě účasti a závěrečného testu.

Školení zajišťovala firma Proces s.r.o.

Fotodokumentace školení pracovníků

Školení pracovníků - 1. fotografie

Školení pracovníků - 2. fotografie

Školení pracovníků - 3. fotografie

Školení pracovníků - 4. fotografie

Saturday, 22 December 2012 13:59
Published in Ostatní
Written by
Read more... 0

Integrovaný operační program - logo

Modernizace státní báňské správy za podpory EU

Český báňský úřad, zřízený zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, plní důležitou roli v systému veřejných služeb a v oblasti svěřených kompetencí má významné a nezastupitelné postavení.

V současné době, kdy je kladen požadavek na úsporná opatření ve státní správě a kdy se projevuje všeobecná krize v řadě odvětví, je prioritní otázkou snižování byrokratické zátěže ve státní správě. Hledají se cesty ke zvyšování institucionální kapacity a efektivnosti výkonů veřejné správy a veřejných služeb. Vedení Českého báňského úřadu vypracovalo záměry racionalizace práce, dostupnosti veřejných informací, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality práce a v neposlední řadě záměr zavádění moderních IT technologií. Jedním z realizovaných záměrů je projekt, který je spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU a který navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovermentu, definovanou ve strategickém dokumentu Vlády České republiky, „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015“.

Jedná se o projekt „Úprava elektronické spisové služby Žadatele v návaznosti na systém datových schránek“, registrační číslo projektu CZ 1.06/1.00/03.05952, realizován v rámci výzvy č.03 - Kontinuální výzvy pro oblast podpory 1a 1b – Modernizace veřejné správy Integrovaného operačního programu.

Celková výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 5.392 tis. Kč (tj. 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu).

Doba realizace: 21. 7. 2009 – 31. 1. 2010.

Smyslem projektu byla modernizace elektronické spisové služby státní báňské správy ve vztahu k informačnímu systému datových schránek tak, aby státní báňská správa mohla efektivně komunikovat se všemi uživateli datových schránek. Hlavním cílem projektu bylo zefektivnit činnost, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentnost výkonu státní správy. Datové schránky státní báňské správy jsou využívány pro vzájemnou komunikaci (zasílání datových zpráv) s orgány veřejné moci, právnickými, popř. i fyzickými osobami. V rámci tohoto projektu byly datové schránky zaktivovány 1. 11. 2009 a jsou uživatelům informačního systému datových schránek plně k dispozici.

Datové schránky Státní báňské správy ČR

Saturday, 22 December 2012 13:57
Published in Strukturální fondy
Written by
Read more... 0

V rámci snahy o zlepšování právního prostředí zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR iniciativu nazvanou: „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR“.

Tato iniciativa je určena pro všechny občany a zástupce nejrůznějších organizací, kteří se chtějí vyjádřit k právním předpisům České republiky a navrhnout jejich zlepšení. Cílem je snížit zatížení ve všech sférách společenského života plynoucí z právních předpisů a celkově zjednodušit a zlepšit právní prostředí v České republice.

Potřebné informace a dotazník jsou k dispozici na adrese www.mvcr.cz/10minut.

Státní instituce

Rejstříky

Saturday, 22 December 2012 13:52
Published in Ostatní
Written by
Read more... 0

 Český báňský úřad vydával v době, kdy informace nebyly běžně dostupné na webových stránkách internetu, nepravidelně, zpravidla čtyřikrát do roka, Zpravodaj státní báňské správy České republiky. Byly v něm uváděny informace, které vycházejí z legislativní a povolovací činnosti. .

Pravidelnými rubrikami byly:

 • vydaná opatření ČBÚ, kterými jsou povoleny k používání vybraná důlní zařízení
 • vydaná osvědčení závodních dolů
 • vydaná osvědčení závodních lomu s těžbou nad 500 tis. t surovin
 • vydaná osvědčení hlavních důlních měřičů
 • nově stanovené a zrušené dobývací prostory
 • informace o nově vydaných právních aktech v působnosti SBS
 • informace o personálních změnách v orgánech SBS
 • Ve zpravodaji bývaly dále uvedeny:
 • informace o Programu výzkumu a vývoje
 • statuty pro udělování resortních vyznamenání
 • informace o mimořádných událostech
 • Výběr z informací mimo pravidelné rubriky.
 • Zpravodaj byl distribuován vydavatelstvím MONTANEX a.s.

Obsah vydaných čísel

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, 22 December 2012 13:39
Published in Ostatní
Written by
Read more... 0

Výroční zprávy o poskytování informací jsou k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Word (přípona .doc):

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Všechny útvary Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) a obvodní báňské úřady (dále jen „OBÚ“), souhrnně SBS ČR, jsou v rámci své působnosti povinny:

 1. plnit povinnosti stanovené zákonem;
 2. poskytovat informace za oblast činnosti, v níž jsou oprávněny vykonávat státní správu;
 3. zajistit, aby při poskytování informací byly chráněny právem chráněné zájmy občanů a jiných subjektů.

Místa podání žádostí o informaci – adresa, telefonní, faxový nebo e-mailový kontakt - jsou uvedena v části seznam OBÚ a na titulní stránce.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Vyžádanou informaci podá žadateli buď ihned, nebo ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., nejpozději do 15 dnů od přijetí podání, popř. ze závažných důvodů dle § 14 odst. 5 tohoto zákona ve lhůtě prodloužené, nejvýše však o 10 dní, příslušný odborný útvar ČBÚ nebo pověřená osoba OBÚ. Žádosti ústní nebo telefonické, pokud to jejich obsah umožňuje jsou vyřizovány bezprostředně, jinak dle zákona.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne ČBÚ nebo OBÚ o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti SBS ČR, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost bude sdělena do 3 dnů žadateli. Je-li informace již zveřejněna, lze žadateli sdělit do 7 dnů od podání žádosti údaje, které mu umožní ji vyhledat a získat. Písemně podávaná informace se žadateli zasílá doporučeně.

Pokud žádosti nebude možné vyhovět, vydá ČBÚ nebo OBÚ zamítavé rozhodnutí podle § 15 cit. zákona. Do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí nebo do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, může žadatel podat k ČBÚ rozklad, o němž rozhodne předseda ČBÚ ve lhůtě do 15 dnů; pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se odvolání za zamítnuté. Proti tomuto zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem. Rozhodnutí o žádosti či návrhu je možné získat u odvolacího orgánu.

Rozklad se podává písemně na adrese ČBÚ. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, ČBÚ jej odloží.

Za podání vyžádané informace se požaduje od žadatele úhrada nákladů spojených s vyhledáním podkladů pro informaci, s pořízením kopií, s opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli podle Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. SBS ČR může při podání žádosti požádat, aby žadatel uhradil předem zálohu na úhradu nákladů ve výši 50 % předpokládané částky nákladů. U písemně podané žádosti ČBÚ nebo OBÚ může žadatele písemně vyzvat, aby zálohu uhradil ve stanovené lhůtě. Vyúčtovanou částku nákladů (po odpočtu zálohy) uhradí žadatel při osobním převzetí informace nebo při převzetí informace zaslané na dobírku.

Přehled nejdůležitějších předpisů souvisejících s poskytováním informací

 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
 3. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 5. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 6. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

Sazebník úhrad za poskytování informací platný pro SBS ČR
 jednostranněoboustranně
Formát A5 1,40 Kč 1,80 Kč
Formát A4 1,80 Kč 3,20 Kč
Formát A3 3,20 Kč 4,40 Kč
Nenahraná disketa 15,00 Kč
Nenahrané CD 30,00 Kč
Poštovné podle vyúčtovaného poštovného

Nepřesáhnou-li úhrady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 50 Kč, lze je poskytnout zdarma.

Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací uhradí žadatel náklady ve výši 200,- Kč za každou započatou hodinu práce.

Saturday, 22 December 2012 13:37
Published in Ostatní
Written by
Read more... 0

 

 

 

District Mining Office :

E-mail

 

Contact phone:

Jihomoravského a Zlínského v Brně This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +420 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 596 100 211
Ústeckého v Mostě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 377 222 367
Karlovarského v Sokolově This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 499 815 700

 

logsed


The Czech Mining Office
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Contact phone:
+420 221 775 311
Fax:
+420 221 775 363

© Český báňský úřad, 2014

Login

Log in to your account or Create an account