A+ A A-

O úřadu (10)

O úřadu

Správce osobních údajů

 

zastoupený

Český báňský úřad

 

Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D.,

předsedou                             

Kontaktní údaje:

Český báňský úřad

Kozí 748/4

110 01 Praha 1 - Staré Město

elektronická adresa podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

datová schránka: rn6aas6

email pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 221 775 311, fax 221 775 363

Kontakt na pověřence:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel. 221 775 361

Informace o účelu zpracování, právním základu, kategorii příjemců a o době uložení, resp. lhůtě pro výmaz jsou uvedeny v Informaci ke zpracování osobních údajů.xls.

Ke zpracovávání osobních údajů se využívají informační systémy pro výkon personální/mzdové agendy, ekonomické agendy, správy úhrad a systém elektronické spisové služby. Do těchto informačních systémů mají přístup pouze pověření zaměstnanci ve vymezeném rozsahu uživatelských oprávnění. S ohledem na působnost, zejména zajištění archivnictví ve veřejném zájmu, není možné v informačních systémech aplikovat anonymizaci, pseudonymizaci či šifrování osobních údajů. V rámci úřední činnosti lze získávat a využívat osobní údaje zpracovávané v základních registrech a veřejných rejstřících, a to pouze na základě a v rozsahu zákonných zmocnění.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či k profilování subjektů údajů.

Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a není záměr je předávat.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo lze uplatnit na základě žádosti o vydání potvrzení o zpracovávání osobních údajů nebo o přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Právo požadovat opravu osobních údajů

Právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů lze uplatnit na základě žádosti.

Právo požadovat výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut")

Toto právo lze uplatnit na základě žádosti. V některých případech lze výmaz (likvidaci) osobních údajů provést až na základě skartačního řízení v souladu s archivním zákonem, resp. se Spisovým a skartačním řádem státní báňské správy.

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

Omezení zpracování osobních údajů lze uplatnit na základě žádosti. Toto právo nelze uplatňovat v případě, že ke zpracování osobních údajů dochází na základě právního titulu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Toto právo nelze s ohledem na zákonnost zpracování a charakter zpracovávaných osobních údajů uplatňovat.

Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm e) GDPR /zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci/.

Poplatky

Informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně.

Za poskytnutí druhé a další kopie zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů, nebo za vyřízení zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti však může být uložen poplatek, který zohlední administrativní náklady. Použijí se sazby stanovené v sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací.

Žádosti k uplatňování práv, námitky proti zpracování osobních údajů případně jiná podání týkající se zpracování osobních údajů zasílejte písemně nebo elektronicky na adresy uvedené v kontaktních údajích.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

čtvrtek, 24 květen 2018 07:27
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...
pondělí, 06 únor 2017 12:24
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

Informace jsou zveřejňovány v návaznosti na roční akční plány boje s korupcí, stanovené příslušnými usneseními vlády, a v souladu s Resortním interním protikorupčním programem SBS.

 

pdf icon Poradní orgány stav k 1_8_2017.pdf

úterý, 16 červenec 2013 06:41
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...
pátek, 12 červenec 2013 08:11
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

Předseda ČBÚ

Stemberka

 Ing. Martin Štemberka, Ph.D.

zivotopis
sekretariát - 221 775 317
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 
 

 

Zástupce předsedy

ndvorak

ředitel Sekce báňské správy

JUDr. Pavel DVOŘÁK

zivotopis
221 775 301
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
pátek, 12 červenec 2013 08:03
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

V současné době nejsou vypsány žádné konkurzy na volná místa.

pondělí, 14 leden 2013 08:49
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

V současné době není nabízen k odprodeji dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, žádný movitý majetek.

pondělí, 14 leden 2013 08:48
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

Protikorupční opatření

 V souladu s usnesením vlády č. 752/2013 ve znění pozdějších změn byl vydán Resortní interní protikorupční program SBS. Aktualizované znění:   Resortní protikorupční program SBS.doc.  
Oznámení podezření na možné korupční jednání související s výkonem činnosti SBS,
a to i anonymní, lze v souladu s ustanovením 1.4 RIPP učinit:

a) elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ;

b) písemně na adresu sídla úřadu zveřejněných na http://www.cbusbs.cz/;

c)  písemně vhozením do schránky umístěné na budově úřadu zřízené k realizaci nařízení vlády
č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (blíže viz http://www.cbusbs.cz/index.php/narizeni-vlady-c-145-2015-sb.html a viz stránky jednotlivých OBÚ http://www.cbusbs.cz/index.php/obu-1.html).

 Podrobné informace z oblasti boje proti korupci, související dokumenty a odkazy naleznete na www.korupce.cz.

Etický kodex

Pravidla etiky státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru vykonávajících činnosti dle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jsou upravena Služebním předpisem č. 13/2015 náměstka ministra vnitra pro státní službu, dostupným na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx; pravidla etiky zaměstnanců v pracovním poměru upravuje Opatření předsedy ČBÚ_č.11/2012.

Poradní orgány předsedy ČBÚ

Informace jsou zveřejňovány v návaznosti na usnesení vlády č. 752/2013 ve znění pozdějších změn v souladu s Resortním interním protikorupčním programem SBS.

Poradní orgány stav k 8.8.2018.pdf

Nárok na odškodnění

Projednávání nároku na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup probíhá

v souladu se zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Při posuzování žádostí se uplatní také Desatero "dobré správy" dle usnesení vlády č. 593/2012.

Agenda vyřizování žádostí o odškodnění spadá do působnosti oddělení legislativy ČBÚ.

 

 

 

 

pondělí, 14 leden 2013 08:46
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...
pondělí, 03 duben 2017 00:00
Zveřejněno v O úřadu
Napsal(a)
Číst dál...

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit