A+ A A-
22-12-2012

Výroční zprávy o poskytování informací jsou k dispozici ke stažení ve formátu pro program MS Word (přípona .doc):

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Všechny útvary Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) a obvodní báňské úřady (dále jen „OBÚ“), souhrnně SBS ČR, jsou v rámci své působnosti povinny:

  1. plnit povinnosti stanovené zákonem;
  2. poskytovat informace za oblast činnosti, v níž jsou oprávněny vykonávat státní správu;
  3. zajistit, aby při poskytování informací byly chráněny právem chráněné zájmy občanů a jiných subjektů.

Místa podání žádostí o informaci – adresa, telefonní, faxový nebo e-mailový kontakt - jsou uvedena v části seznam OBÚ a na titulní stránce.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Vyžádanou informaci podá žadateli buď ihned, nebo ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., nejpozději do 15 dnů od přijetí podání, popř. ze závažných důvodů dle § 14 odst. 5 tohoto zákona ve lhůtě prodloužené, nejvýše však o 10 dní, příslušný odborný útvar ČBÚ nebo pověřená osoba OBÚ. Žádosti ústní nebo telefonické, pokud to jejich obsah umožňuje jsou vyřizovány bezprostředně, jinak dle zákona.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne ČBÚ nebo OBÚ o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti SBS ČR, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost bude sdělena do 3 dnů žadateli. Je-li informace již zveřejněna, lze žadateli sdělit do 7 dnů od podání žádosti údaje, které mu umožní ji vyhledat a získat. Písemně podávaná informace se žadateli zasílá doporučeně.

Pokud žádosti nebude možné vyhovět, vydá ČBÚ nebo OBÚ zamítavé rozhodnutí podle § 15 cit. zákona. Do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí nebo do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, může žadatel podat k ČBÚ rozklad, o němž rozhodne předseda ČBÚ ve lhůtě do 15 dnů; pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se odvolání za zamítnuté. Proti tomuto zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem. Rozhodnutí o žádosti či návrhu je možné získat u odvolacího orgánu.

Rozklad se podává písemně na adrese ČBÚ. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, ČBÚ jej odloží.

Za podání vyžádané informace se požaduje od žadatele úhrada nákladů spojených s vyhledáním podkladů pro informaci, s pořízením kopií, s opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli podle Sazebníku úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. SBS ČR může při podání žádosti požádat, aby žadatel uhradil předem zálohu na úhradu nákladů ve výši 50 % předpokládané částky nákladů. U písemně podané žádosti ČBÚ nebo OBÚ může žadatele písemně vyzvat, aby zálohu uhradil ve stanovené lhůtě. Vyúčtovanou částku nákladů (po odpočtu zálohy) uhradí žadatel při osobním převzetí informace nebo při převzetí informace zaslané na dobírku.

Přehled nejdůležitějších předpisů souvisejících s poskytováním informací

  1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  2. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.
  3. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  5. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
  6. Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000)

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů ČR.

Sazebník úhrad za poskytování informací platný pro SBS ČR
 jednostranněoboustranně
Formát A5 1,40 Kč 1,80 Kč
Formát A4 1,80 Kč 3,20 Kč
Formát A3 3,20 Kč 4,40 Kč
Nenahraná disketa 15,00 Kč
Nenahrané CD 30,00 Kč
Poštovné podle vyúčtovaného poštovného

Nepřesáhnou-li úhrady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 50 Kč, lze je poskytnout zdarma.

Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací uhradí žadatel náklady ve výši 200,- Kč za každou započatou hodinu práce.

Last modified on Monday, 06 May 2013 15:48

 

 

 

District Mining Office :

E-mail

 

Contact phone:

Jihomoravského a Zlínského v Brně This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +420 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+420 485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 596 100 211
Ústeckého v Mostě This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 377 222 367
Karlovarského v Sokolově This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +420 499 815 700

 

logsed


The Czech Mining Office
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Contact phone:
+420 221 775 311
Fax:
+420 221 775 363

© Český báňský úřad, 2014

Login

Log in to your account or Create an account