Vytisknout tuto stránku

Stížnosti a petice

Stížnosti a petice

Dotčené osoby mají v souladu s právním řádem ČR právo obracet se na Český báňský úřad (ČBÚ) a obvodní báňské úřady (OBÚ) se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a podávat petice. Orgány SBS postupují při vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a při vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Interní pravidla pro vyřizování stížností a petic  vč. vyhodnocování jsou v souladu s uvedenými zákony stanovena Opatřením předsedy ČBÚ č. 8/2016.

Souhrnná informace o vyřizování stížností

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

 

Počet přijatých a řešených stížností

orgán SBS se sídlem                           

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

OBÚ v Brně

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Praze

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

OBÚ v Ostravě

1

-

-

1

-

-

1

2

-

-

OBÚ v Plzni

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

OBÚ v Sokolově

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ v Praze

2

3 *)

1

-

1

-

-

1*)

-

-

Celkem SBS

3

6

3

1

2

0

2

5

0

1

Stížnost vyhodnocena jako:

                 

 

nedůvodná

1

6

3

1

1

 

1

4

 

1

částečně důvodná

2

-

-

-

-

 

1

1

 

-

důvodná

-

-

-

-

1

 

-

-

 

-

Počet případů, kdy stížnost upozorňovala na:

                 

 

nesprávný úřední postup

3

6

3

1

2

 

1

4

 

1

nevhodné chování úřední osoby

-

2

-

-

-

 

1

2

 

-

*)   Jednalo o stížnost na přešetření způsobu vyřízení stížnosti ze strany prvoinstančního OBÚ.

Za období 2013-2022 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 23 stížnosti
(dle §175 správního řádu), z toho 4 podání byly opakovanými stížnostmi, resp. stížnostmi na vyřízení jejich předchozí stížnosti. Stížnost ve 21 případech směřovala vůči nesprávnému úřednímu postupu a v 5 vůči nevhodnému chování úřední osoby. Celkem 1 stížnost (cca 4 %) byla vyhodnocena jako důvodná (nedodržení kontinuity stanovisek k umístění staveb v CHLÚ), 4 stížnosti (cca 17 %) byly vyhodnoceny jako částečně důvodné (ve věci nahlížení do spisu, nedodržení správní lhůty, nevypořádání se se všemi připomínkami v podnětu, provádění vrchního dozoru nad rámec zákonných oprávnění), zbylých 18 stížností (cca 79 %) bylo shledáno nedůvodnými

Rozdělení počtu stížností podle předmětu namítaného správního řízení:

13 - povolování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;

5 -   kontrolní činnost (provádění vrchního dozoru) při ověřování plnění podmínek pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem;

   2 - stanovování dobývacího prostoru;

   1 - povolování umístění stavby v dobývacím prostoru;

   1  - vydávání stanovisek pro umístění stavby v CHLÚ;

   1  - řízení o přestupku.

 

Souhrnná informace o vyřizování petic

věcně a místně příslušnými orgány SBS za uplynulých 10 let

 

 

Počet peticí

orgán SBS se sídlem                          

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

OBÚ v Brně

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

OBÚ v Praze

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

OBÚ v Ostravě

-

1

-

-

1

-

1

-

-

-

OBÚ v Plzni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

OBÚ v Sokolově

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ

-

-

-

1

-

-

2

-

-

1

Celkem SBS

1

2

0

1

2

1

4

0

1

3

 

Za období 2013-2022 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 15 petic. Petice vyjadřovaly nesouhlas s povolováním hornické činnosti (3x), s prováděním a intenzitou trhacích prací (4x), s vymezením dobývacího prostoru (3x), s činnostmi prováděnými v dobývacích prostorech (3x), s řešením majetkových vztahů mezi občany a těžební organizací (1x) a s prováděním průzkumných technických vrtů (1x).

/23.1.2023, IA/  

                                                                                                                                             

 

 

Naposledy změněno pondělí, 23 leden 2023 13:48