Aktualizováno
pondělí, 16 leden 2017 09:29

Povolování obchodování s výbušninami dle zákona č. 451/2016 Sb.

Napsal(a)

Dne 13. ledna 2017 nabývá účinnosti zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Uvedeným zákonem se k 13. lednu 2017 mimo jiné rovněž ruší vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin. Od tohoto data se podává žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin Českému báňskému úřadu na formuláři, jehož vzor má uveřejnit Český báňský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 25k zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb.

Vzory shora uvedených žádostí jsou uveřejněny na webových stránkách státní báňské správy, odkud je možno je stáhnout ze sekce INFORMACE/Formuláře/Výbušniny.

Na základě vydání zákona č. 451/2016 Sb. se tak od 13. ledna 2017 mění formuláře pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin a zároveň některé podmínky s tímto související.

Zásadní změnou v oblasti povolování nabývání výbušnin je, že žádosti o tato povolení od uvedeného data přijímá a vyřizuje Český báňský úřad.

Zasílání žádostí může probíhat i podle § 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.“.

S ohledem na povinnost organizace podle ustanovení § 25g odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb., je rozhodnutí Českého báňského úřadu vyhotovováno vždy v listinné podobě a v této podobě i oznámeno žadateli.

Správní poplatek za vydání povolení ve výši 500 Kč (Položka 60 odst. 1 písm. c) Přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) lze platit kolkovými známkami nebo na účet Českého báňského úřadu č. 3711 – 4021001/0710, pro zahraniční platby IBAN: CZ14 0710 0037 1100 0402 1001, BIC: (SWIFT) CNBA CZ PP, vedeny u České národní banky, Praha 1, s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 cit. zákona. Variabilní symbol k platbě bude žadateli sdělen po doručení předmětné žádosti Českému báňskému úřadu a jejímu zaprotokolování (přidělení č.j.). Z toho důvodu je vhodné podávat žádosti jednotlivě, tzn., že jedna datová zpráva může obsahovat pouze jednu žádost.

V Praze dne 12. ledna 2017

Zpracovali:

Ing. Josef Turek (tel. 221 775 353) a Ing. Josef Slovák (tel. 221 775 349), ústřední báňští inspektoři oddělení výbušnin ČBÚ

Za oddělení výbušnin ČBÚ:

Ing. Martin Malíř, vedoucí oddělení výbušnin ČBÚ

logo cbu

Číst 17136 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline