Aktualizováno
úterý, 13 listopad 2018 08:38

Upozornění k případnému vystoupení Spojeného království V. Británie a S. Irska z Evropské unie

Napsal(a)

berxitSpojené království V. Británie a S. Irska oznámilo dne 29. března 2017 svůj zájem vystoupit z Evropské unie podle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii. Nedojde-li k uzavření dohod mezi tímto státem a Evropskou unií o vzájemném uznávání nebo nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s tímto státem o prodloužení dvouleté doby pro jeho vystoupení z Evropské unie od oznámení záměru, přestanou být veškeré primární i sekundární předpisy Evropské unie od půlnoci z 29. na 30. března 2019 středoevropského času pro tento stát závazné. Na právní jednání mj. s výbušninami a na vztahy vůči/se společnostmi usazenými ve Spojeném království V. Británie a S. Irska se bez výjimek uplatní povinnosti platné pro právní jednání a vztahy se třetí zemí.

V praxi to může znamenat zejména následující:

-      povolení k předávání výbušnin z území Spojeného království V. Británie a S. Irska na území České republiky, stejně jako obdobná povolení k přemisťování výbušnin mj. z území České republiky na území Spojeného království V. Británie a S. Irska, přestanou okamžikem jeho vystoupení z Evropské unie platit. Přemisťování výbušnin na/z území tohoto státu bude od toho okamžiku podléhat povolením vývozu/dovozu mj. podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů;

-      oznámený subjekt č. 0519, Health and Safety Executive, Health and Safety Laboratory, Harpur Hill, SK17 9JN Buxton, přestane být okamžikem vystoupení Spojeného království V. Británie a S. Irska z Evropské unie oznámeným subjektem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU, a jelikož nebude sám ani jeho dříve oznamující orgán vázán povinnostmi podle zmíněné směrnice, veškeré jím vydané certifikáty ES/EU přezkoušení typu a navazující certifikáty o shodě týmž okamžikem ztratí platnost, nebudou-li práva a povinnosti z nich vyplývající smluvně převedeny na jiný oznámený subjekt;

-      dosavadní distributoři výbušnin majících původ ve Spojeném království V. Británie a S. Irska se okamžikem jeho vystoupení z Evropské unie stanou dovozci se všemi povinnostmi s tím souvisejícími (zejména pak podle § 8 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů);

-      trojmístné kódy přidělené místům výroby výbušnin tamním Health and Safety Executive se okamžikem vystoupení Spojeného království V. Británie a S. Irska z Evropské unie stanou bezpředmětnými a před dovozem výbušnin z jeho území bude zapotřebí disponovat trojmístným kódem místa výroby přiděleným orgánem členského státu Evropské unie podle místa dovozu;

-      výbušniny určené subjektu ve Spojeném království V. Británie a S. Irska nebude zapotřebí okamžikem jeho vystoupení z Evropské unie opatřovat označením pro účely sledovatelnosti podle § 6 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 10 nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny, pakliže tento stát bude mít zachovány jakési požadavky na sledovatelnost výbušnin.

Český báňský úřad proto podnikatelům působícím v oboru výbušnin doporučuje sledovat situaci okolo vyjednávání o dvoustranných dohodách mezi Spojeným království V. Británie a S. Irska a Evropskou unií o vzájemném uznávání nebo o rozhodnutí Evropské rady o prodloužení dvouleté doby pro jeho vystoupení z Evropské unie od oznámení záměru, a v opačném případě činit v předstihu úkony směřující k přizpůsobení se novým podmínkám ode dne 30. března 2019.

Více informací o průběhu vyjednávání mezi Spojeným království V. Británie a S. Irska a Evropskou unií lze nalézt např. na oficiálních webových stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en.

Číst 1996 krát
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline